Medieverkstedenes målgruppe er barn og unge. Senterets hovedmål er å gi de et trygt samlingsted og at de kan få sjansen til å lære ferdigheter de ikke vil ha muligheter på egenhånd. Det å skape mediabevisste ungdommer i stedet for relativt ukritiske mediakonsumenter, vil bli et lite bidrag til å skape en motvekt til et samfunn som blir overflommet av billig tv, men det viktigste er at ungdom skal få tilhørighet på et sted med gode voksne. Sierra Leone har en ung befolkning og det er stor arbeidsledighet. Det er derfor viktig at noen fanger opp disse med aktiviteter som kan engasjere dem. Metoden er god kjent og velykket i Norge og andre steder i verden og vi ser ingen hindring for at dette også skal fungere i Sierra Leone. Opplegget vil bli startet med hjelp fra folk som har god og lang erfaring fra Norge og videreført til lokale voksne som har den gnisten som skal til for lede dette.The target audience is children and young people. The center’s main goal is to provide a safe gathering place and that they can get the chance to learn skills they will have opportunities on their own. The creation of media-conscious young people, instead of relatively uncritical media consumers, will be a small contribution to creating a counterweight to a society that is flooded with cheap TV, but the important thing is that young people will gain a sense of belonging in a place with good people. Sierra Leone has a young population and unemployment is high. It is therefore important that someone catches them with activities that can engage them. The method is well known and successful in Norway and elsewhere in the world and we see no obstacle that this should work in Sierra Leone. The program will be started with help from people who have extensive experience from Norway and taken to local adults who have the spark it takes to lead this.