Cassava is one of the primary cash crops grown in Sierra Leone. It makes up the diet of a large quantity of the Sierra Leonean population. In general, it comprises 40% of the staple food. It has been part of the Sierra Leonean diet for more centuries. It is also widely grown in almost all part of the country. Because of the long contact Sierra Leoneans have had with cassava, they have learnt to process it in different ways. Primarily, cassava that is chopped and boiled serves as an important supplement to the staple food rice especially for the Sherbros in the Bonthe and Moyamba districts. Cassava is also often grounded into a sticky substance called fufu. This is cooked and source added to it. Although this is generally eaten by majority of Sierra Leoneans, it is part of the traditional diet of the Krios who make it their menu every Saturdays. Also significantly, cassava is also used to prepare gari which is acquired when cassava is grated, squeezed and parched. This also is a very common diet for the people of Sierra Leone. According to the Farm Manager of the Institute of Agricultural Research (IAR) Michael Benya, there are different varieties of cassava suitable for different purposes. He maintained that cassava suitable for boiling and eating might not be suitable for fufu or gari production and vice versa. Others are only suitable for the production of flour. He explained that the institute has got improved varieties of cassava all of which have proven to do very well in Sierra Leone. Most farmers however do not take into consideration the type of cassava to grow in relation to the purpose for which the cassava is grown.

WHY GROW CASSAVA AND RICE? The organization Help People Help Themselves has many goals one of which is to provide job opportunities for the people of Bonthe. One can read more about this on our homepage/links www.slcbo.org Cassava has been grown in Sierra Leone for many, many years, and most people are familiar with it growing and processing. Because of this it will be easy to embark on the growing of cassava as long as the organization can provide the necessary equipment. Cassava growing will provide temporal but regular job opportunities for most of the unskilled labour force on the Island. This is because its planting, harvesting and processing has to go through several stages. For instance before planting, the bush needs to be cleared, the earth ploughed and dug up. After this, the cassava is then planted. Harvesting takes place several months later when the cassava is believed to be ripe. After harvesting, the cassava is washed and peeled making it ready for the next phase of the process. This phase deals with the processing of the cassava into various forms depending on the desire of the farmer. It can for instance be mashed and left to rot in order to produce ‘fufu’ (a diet often eaten on Saturdays by the Krios). Rice growing has also been an integral part of Sierra Leone. Arguably, rice perhaps is the most valuable cash crop in Sierra Leone. It is the county’s staple food and is eaten by almost every household in the country. Interestingly for most Sierra Leoneans, not eaten rice for a day is equivalent to not eating at all notwithstanding any other type of food that they might of have eaten. Rice production reached its peak in Sierra Leone in the 1960s-1980s when enough rice was grown to serve the country’s population (which was less than 2 million) as well as for export to neighbouring countries. During this period, rice was cheap and available. The situation is however pathetically different today. Despite its availability, today rice has become extremely expensive. A 50 kg bag of rice is sold at Le 130,000 (Approximately $ 34 US dollars. Exchange rate at $ 1 = Le 3800). The severity of the situation is evident bearing in mind that 80% of the country’s work force earns less than $ 100 US dollars per month. In Bonthe, which was once the source of huge rice production in Sierra Leone, two types of rice cultivation is usually done. These are swamp rice and upland rice cultivation. These systems of cultivation are not limited to Bonthe Island alone but spread across the rest of the country. Upland cultivation involves rice growing on mainland while swamp rice cultivation refers to rice growing in swamps. At present however, Bonthe has lost its unique status as the bread basket of the country. This to a large extent has contributed to the increase in the price of rice. The future goal will be to restore the lost glory of Bonthe as a trading hub and a bread basket of the country. To achieve this, large scale rice cultivation should be encouraged in place of the usual subsistence farming that the people have been practicing.  Help People Help Themselves wishes to establish a training centre where farmers will be trained in improved methodologies of rice and cassava production. They will also be trained in managing proceeds from their farms that will help them improve on their livelihood. Farmers will also be trained in caring for the environment in the course of their cultivation and processes. To achieve its aims, the organization to a large extent would depend on donors and volunteers wishing to support its activities. At present, volunteers of the organization are from Norway and Sierra Leone. The organization would therefore appreciate any support rendered to it either in terms of finance or equipment. Equipment required include outboard engine, tractors with is requisite implements, pickup vans, etc.

Cassava er en av de viktigste avlinger som dyrkes i Sierra Leone . Det utgjør kosthold en stor mengde av Sierra Leone befolkningen. Generelt omfatter det 40 % av stiften mat . Det har vært en del av Sierra Leone diett for flere århundrer. Det er også mye dyrket i nesten alle deler av landet. På grunn av den lange kontakt Sierra Leone har hatt med kassava , de har lært å behandle det på forskjellige måter . Primært kassava som er hakket og kokte fungerer som et viktig supplement til den viktigste næringskilden ris spesielt for Sherbros i Bonthe og Moyamba distrikter . Cassava er også ofte jordet til en klebrig stoff som heter fufu .Dette er tilberedt og kilde lagt til den. Selv om dette er vanligvis spist av flertallet av Sierra Leone , er det en del av den tradisjonelle kosthold på Krios som gjør det deres meny hver lørdag. Også betydelig , er kassava også brukes til å forberede gari som er ervervet når kassava er revet , klemt og ristet . Dette er også en svært vanlig diett for folket i Sierra Leone . Ifølge Farm leder av Institute of Agricultural Research ( IAR ) Michael Benya , det er forskjellige varianter av kassava egnet for ulike formål. Han hevdet at kassava egnet for koking og spising er kanskje ikke egnet for fufu eller gari produksjon og vice versa . Andre er bare egnet for fremstilling av mel . Han forklarte at instituttet har fått forbedrede varianter av kassava som alle har vist seg å gjøre godt i Sierra Leone . De fleste bønder er imidlertid ikke ta hensyn til type kassava å vokse i forhold til formålet som kassava dyrkes .

HVORFOR VOKSER KASSAVA OG RICE ? Organisasjonen Hjelp People Help Themselves har mange mål hvorav det ene er å gi jobbmuligheter for folk i Bonthe . Man kan lese mer om dette på vår hjemmeside / lenker www.slcbo.org Cassava har blitt dyrket i Sierra Leone for mange, mange år , og de ​​fleste er kjent med det dyrking og foredling . På grunn av dette vil det være lett å ta fatt på den voksende av kassava så lenge organisasjonen kan gi nødvendig utstyr . Cassava vokser vil gi time men vanlige jobbmuligheter for det meste av ufaglært arbeidskraft på Island. Dette er fordi det planting, høsting og foredling må gå gjennom flere stadier . For eksempel før planting , må bush som skal tømmes, jorden pløyd og gravd opp . Etter dette er kassava deretter plantet .Høsting finner sted flere måneder senere da kassava antas å være moden. Etter høsting blir kassava vasket og skrellet gjøre den klar for neste fase av prosessen. Denne fasen omhandler behandlingen av kassava i ulike former avhengig av ønsket av bonden. Det kan for eksempel bli most og venstre for å råtne for å produsere «fufu ‘(en diett ofte spises på lørdager ved Krios). Rice voksende har også vært en integrert del av Sierra Leone. Uten tvil, er ris kanskje den mest verdifulle penger beskjære i Sierra Leone. Det er fylkets viktigste næringskilden og spises av nesten hver eneste husstand i landet. Interessant for de fleste Sierra Leone, er ikke spist ris for en dag tilsvarer ikke spise i det hele tatt uansett enhver annen type mat som de kan av har spist. Rice produksjon nådde sitt høydepunkt i Sierra Leone på 1960-tallet 1980-tallet da nok ris var vokst til å betjene landets befolkning (som var mindre enn 2 millioner) samt for eksport til nabolandene. I løpet av denne perioden, ris var billig og tilgjengelig. Situasjonen er imidlertid patetisk annerledes i dag. Til tross for sin tilgjengelighet, har i dag ris blitt svært dyrt. En 50 kg sekk med ris er solgt til Le 130000 (Omtrent $ 34 amerikanske dollar. Valutakurs på $ 1 = Le 3800). Alvorlighetsgraden av situasjonen er tydelig med tanke på at 80% av landets arbeidsstyrke tjener mindre enn $ 100 US dollar per måned. I Bonthe, som en gang var kilden til store risproduksjonen i Sierra Leone, er to typer ris dyrking vanligvis gjøres. Dette er sump ris og høyereliggende risdyrking. Disse systemene for dyrking er ikke begrenset til Bonthe Island alene, men spredt over resten av landet. Upland dyrking innebærer ris vokser på fastlandet mens myr risdyrking refererer til ris vokser i sumper. I dag har imidlertid Bonthe mistet sin unike status som brødkurv av landet. Dette i stor grad har bidratt til økningen i prisen på ris. Fremtiden Målet vil være å gjenopprette den tapte ære Bonthe som handels hub og en brødkurv av landet. For å oppnå dette, bør i stor skala risdyrking bli oppmuntret i stedet for den vanlige selvbergingsjordbruk at folk har trent. Hjelp People Help Themselves ønsker å etablere et treningssenter hvor bøndene vil få opplæring i forbedrede metoder for ris og kassava produksjon. De vil også få opplæring i å håndtere inntektene fra sine gårder som vil hjelpe dem å forbedre på deres levebrød. Bønder vil også få opplæring i omsorg for miljøet i løpet av sin dyrking og prosesser. For å oppnå sine mål, ville organisasjonen i stor grad avhenge av givere og frivillige som ønsker å støtte sin virksomhet. I dag er frivillige i organisasjonen er fra Norge og Sierra Leone. Organisasjonen vil derfor sette pris på noen støtte ytes til det enten i form av økonomi eller utstyr. Utstyr som kreves omfatter utenbordsmotor, traktorer med er nødvendige redskaper, pickup varebiler, etc.